Wederopbouwfonds steunt 30 projecten

Het bestuur van het Nationaal Rampenfonds (NRF) heeft in november 2017 twee miljoen euro beschikbaar gesteld voor de wederopbouw op St. Maarten, St. Eustatius en Saba na de verwoestingen die de orkaan Irma had aangericht. Met dit geld wilde het NRF vooral de sociale samenhang en weerbaarheid op de eilanden herstellen en versterken.

Begin maart is het fonds opengesteld voor aanvragen. 51 projectvoorstellen zijn ingediend die door de beoordelingscommissie van het NRF zijn beoordeeld. 5 aanvragen kwamen uit Nederland, 5 van Saba, 4 van St. Eustatius en 37 van St. Maarten. De respons en de spreiding over de eilanden en Nederland beschouwt het bestuur als een succes.

Uiteindelijk heeft de commissie besloten 30 aanvragen te honoreren binnen het beschikbare budget. Op elk van de drie eilanden worden met steun van het fonds projecten gerealiseerd. Deze projecten beslaan een breed terrein van zorg en welzijn, vorming, rampenvoorbereiding, sport en cultuur.

De aanvragers zijn inmiddels geïnformeerd. De eerste projecten zijn ook al in uitvoering. Vanwege het wederopbouwkarakter is bepaald dat het geld binnen 1,5 jaar besteed moet zijn. Het NRF zal het verloop van de uitvoering nauwgezet volgen. Daartoe heeft het NRF de heer René Grotenhuis aangesteld als programmamanager. Hij zal toezicht houden op de uitvoeringsfase van het steunprogramma.

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

In november 2017 heeft het bestuur van het Nationaal Rampenfonds (NRF) besloten maximaal 2 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de wederopbouw op Sint-Maarten, Sint-Eustatius en Saba na de orkaan Irma.

Vanaf heden staat het fonds open voor aanvragen. Het fonds richt zich op de wederopbouw en het versterken van de sociale netwerken op de beide eilanden die door de orkaan zo zwaar zijn getroffen. Daarbij gaat het om steun aan buurtprojecten, opvangprojecten (kinderen, ouderen, mensen met een beperking) en projecten voor jongeren.

Het NRF stemt haar werk of met de ‘Samenwerkende fondsen Caribisch deel van het Koninkrijk’ en met het wederopbouwprogramma van de Koninkrijksregering om zo overlap te voorkomen.

Het NRF heeft de intentie om twee derde van haar budget te besteden via op de eilanden gevestigde en geregistreerde organisaties. Het NRF stemt haar werk of met de ‘Samenwerkende fondsen Caribisch deel van het Koninkrijk’ en met het wederopbouwprogramma van de Koninkrijksregering om zo overlap te voorkomen. Op deze website zijn de voorwaarden voor de financiering te vinden en is ook een aanvraagformulier te downloaden.

Voor organisaties in Nederland die actief zijn (met wederopbouw) op Sint-Maarten, Sint-Eustatius en Saba organiseert het Nationaal Rampenfonds een voorlichtingsbijeenkomst op maandag 12 maart om 19.30 uur te Utrecht. U kunt zich voor deze voorlichtingsbijeenkomst per e-mail aanmelden via: secretariaat@ehbo.nl

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

Het bestuur van het Nationaal Rampenfonds (NRF) heeft, nadat het had kennisgenomen van de verwoestingen die de orkaan Irma heeft aangericht op Sint Maarten en de andere bovenwindse eilanden die onderdeel uitmaken van het Koninkrijk der Nederlanden, besloten om steun te verlenen aan de slachtoffers. Het NRF stelt daartoe twee miljoen euro ter beschikking uit de eigen middelen.

Ondertussen is een beoordelingscommissie geformeerd die aanvragen tot financiële steun van gekwalificeerde partijen zal gaan beoordelen. De beoordelingscommissie bestaat uit de volgende leden:

–  De heer R. (René) Grotenhuis – voorzitter
–  Mevrouw A.A. (Amma) Asante
–  De heer F.J.M. (Fred) Claasen
–  De heer G. (Gilbert) Wawoe
–  De heer A. (Arthur) Wiggers

Deze personen hebben individueel of gezamenlijk: a. ervaring met of kennis van zaken van openbaar bestuur en bestuurlijke verhoudingen op gemeentelijk niveau; b. ervaring in de organisatie van rampenhulpverlening; c. ervaring met de beoordeling van (project-)aanvragen op humanitair of sociaal maatschappelijk terrein; d. financiële deskundigheid.

De beoordelingscommissie zal medio februari kenbaar maken op welke wijze aanvragen kunnen worden ingediend.
Ten einde de financiële middelen zo gericht en effectief mogelijk in te zetten, zal zoveel mogelijk afstemming en samenwerking worden gezocht met andere hulporganisaties en de Rijksoverheid.

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email