SAMENSTELLING BESTUUR

Het bestuur van het Nationaal Rampenfonds bestaat uit ten minste even veel bestuursleden als het aantal deelnemende organisaties. Elk van de deelnemende organisaties heeft een vertegenwoordiging in het bestuur. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie benoemd door het bestuur. Uitgangspunt is dat zij niet afkomstig zijn uit de deelnemende organisaties.

C.I.J.M. Ross-van Dorp, voorzitter
drs. L.P. van der Kroft, penningmeester
mr. G.J.A. Hamilton, secretaris
M. van Schaik, bestuurslid
Het Nederlandse Rode Kruis
drs. K. Zevenbergen, bestuurslid
Cordaid
dr. B.A.J. Jongejan, bestuurslid
Het Oranje Kruis
R.P. Nauta, bestuurslid
Kerk in Actie

De bestuursleden worden niet betaald door de stichting. Wel hebben zij recht op een onkostenvergoeding. De bestuursleden die niet zijn benoemd door een deelnemer van de stichting kunnen bovendien aanspraak maken op een vergoeding voor de vervulling van hun functie. Denk hierbij aan het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen. Dit zijn zgn. vacatiegelden. De hoogte hiervan is gebaseerd op het Besluit vergoedingen Adviescolleges en Commissies.

DEELNEMENDE ORGANISATIES

Aan het Nationaal Rampenfonds namen vanaf het begin in 1935 vier organisaties deel. Drie daarvan leveren tot op de dag van vandaag een vertegenwoordiger aan het bestuur van de stichting. Dit zijn het Nederlandse Rode Kruis, het Oranje Kruis en Cordaid. Enige tijd nadat het Watersnoodcomité werd opgeheven kreeg Kerk in Actie als vierde organisatie een vertegenwoordiger in het bestuur van het Nationaal Rampenfonds.