DOELSTELLING

Het Nationaal Rampenfonds (NRF) is opgericht in 1935 en komt in actie als zich een ramp voordoet die door het bestuur van het NRF als ‘nationale ramp’ wordt gekwalificeerd, na afstemming met de overheid. Of het bestuur een actie start, hangt af van de aard en omvang van de ramp. In geval van een nationale ramp kan het NRF geld inzamelen en bijdragen verlenen aan organisaties die zich bezighouden met hulpverlening aan slachtoffers. Het bestuur van het NRF stelt in zo’n geval een beoordelingscommissie in. Deze commissie beoordeelt de aanvragen om een bijdrage. Het NRF verleent sinds 2015 geen bijdragen meer aan individuele slachtoffers van rampen. De laatst keer dat het NRF uitkeringen aan individuen heeft gedaan betrof de slachtoffers van de Vuurwerkramp in Enschede in 2000.

In het NRF nemen het Cordaid, Kerk in Actie en Het Oranje Kruis deel. Het NRF is opgenomen op de lijst van Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) van de belastingdienst.

Bij de Orkaan Irma (november 2017), die de bovenwindse eilanden Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius heeft getroffen, heeft het fonds 2 miljoen euro uit eigen middelen beschikbaar gesteld voor wederopbouwprojecten op het gebied van de bevordering van sociale cohesie.

Bij de vuurwerkramp in Enschede (mei 2000) is uit een inzamelingsactie en door een aanzienlijke bijdrage van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een kleine € 35 miljoen beschikbaar gekomen voor uitkering aan slachtoffers en nabestaanden. De feitelijke uitvoering van de schadevergoedingsregelingen lag in handen van de Stichting Uitvoeringsorganisatie Personenschade Vuurwerkramp Enschede (UPV).

Bij de Watersnoodramp in 1995 heeft het NRF d.m.v. een fondsenwervingsactie meer dan 80 miljoen gulden opgehaald en uitgekeerd aan particuliere getroffenen. De feitelijke uitvoering van de schadevergoedingsregelingen lag toen in handen van de Stichting Watersnood Particulieren 1995 (SWP95)

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door giften, erfstellingen en legaten en inkomsten uit het vermogen van de stichting.

Aanvragen kunnen worden ingediend door belangenorganisaties, niet door individuele personen. Als er aanvragen ingediend kunnen worden, zal de informatie daarover beschikbaar zijn op de website van het Nationaal Rampenfonds. Het bestuur stelt afhankelijk van aard ramp, categorieën getroffenen, aard schade, andere voorzieningen voor getroffenen, criteria op voor uitkering en aanvragen. De ad hoc in te stellen beoordelingscommissie adviseert het bestuur over de ingediende aanvragen van de belangenorganisaties.